logo

नेपाल सरकार

सहरी विकास मन्त्रालय

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण

सम्पर्क गर्नुहोस

सम्पर्क जानकारी

फ्याक्स

+977-5528394

सम्पर्क गर्नुहोस्
977-01-5420254
ईमेल
kvda@gmail.com