logo
नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण

क्र.सं. पद मन्त्रालय/कार्यालय/विभाग समितिको पद
1 विकास आयुक्त काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकरण अध्यक्ष
2 प्रमुख प्रमुख, काठमाडाैं महानगरपालिका सदस्य
3 प्रमुख प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिका सदस्य
4 प्रमुख प्रमुख, भक्तपुर नगरपालिका सदस्य
5 प्रमुख प्रमुख, भवन विभाग सदस्य
6 प्रमुख प्रमुख, पुरातत्व विभाग सदस्य
7 प्रमुख प्रमुख, सडक विभाग सदस्य
8 प्रमुख प्रमुख, नापी विभाग सदस्य
9 प्रमुख प्रमुख, पर्यटन विभाग सदस्य
10 प्रमुख प्रमुख, आवास तथा शहरी विकास विभाग सदस्य
11 प्रमुख प्रमुख, खानेपानी तथा ढल निकास संस्थान सदस्य
12 प्रमुख प्रमुख, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सदस्य
13 प्रमुख प्रमुख, फाेहाेर मैला प्रबन्ध तथा स्राेत परिचालन केन्द्र सदस्य
14 प्रमुख प्रमुख, गुठी संस्थान सदस्य
15 प्रमुख प्रमुख, नेपाल दूरसञ्चार संस्थान सदस्य
16 सदस्य सहरी विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी विज्ञहरू मध्येबाट समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी सहरी विकास मन्त्रालयले ताेकेका तीन जना सदस्य
17 प्रशासकीय अधिकृत सञ्चालक समितिले ताेकेकाे प्राधिकरणाकाे कर्मचारीले सञ्चालक सिमितकाे सचिव भइ काम गर्ने सचिव